«Powrót

Wpłaty jednostkowe - należności celne. Przypomnienie zasad. Najczęściej popełniane błędy.

Wpłaty jednostkowe - należności celne. Przypomnienie zasad. Najczęściej popełniane błędy.

Wpłaty jednostkowe - należności celne. Przypomnienie zasad. Najczęściej popełniane błędy.

Zasady obowiązujące przy dokonywaniu wpłat jednostkowych dotyczących należności celnych oraz innych dochodów.
Wpłata jednostkowa, tj. wpłata, która reguluje należność wynikającą z jednego dokumentu.
 
Prawidłowe sporządzenie przelewu gwarantuje automatyczne stowarzyszanie wpłat z odpowiednimi dokumentami co wpłynie na:
 • skrócenie czasu oczekiwania na zwolnienie salda zabezpieczenia generalnego w systemie OSOZ 2,
 • szybsze zwalnianie towarów w ramach odpraw celnych, których należności zostaną uregulowane przelewem.
Za pomocą formularza określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 391) należy dokonywać wpłat jednostkowych dot.:
 • cła,
 • podatku VAT od importu, 
 • mandatów,
 • kar pieniężnych,
 • kar porządkowych,
 • kary grzywny,
 • kosztów postępowania,
 • opłat za udostępnianie danych,
 • opłat za udzielenie zezwoleń,
 • deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
 • kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).
Przy sporządzaniu przelewów należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość wypełniania pól:
 
„OKRES" 
Jeżeli wpłata dotyczy należności wynikających np. z:
 • dokumentu OGL to należy wpisać datę zgłoszenia celnego,
 • decyzji/postanowienia, to należy wpisać datę wydania decyzji/postanowienia.
Datę należy uzupełnić w następującym formacie: RRJDDMM, przy czym litera „J" oznacza dzień, np. jeżeli zgłoszenie celne, decyzja/postanowienie jest z 15 lutego 2018r. należy wpisać 18J1502.
Wyjątek stanowi wpłata do deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług, która składana jest za dany miesiąc. W takim przypadku należy podać miesiąc, za który deklaracja jest składana w następującym formacie: RRMMM, przy czym litera „M" oznacza miesiąc, np. jeżeli deklaracja jest za styczeń 2018r. należy wpisać 18M01. 
 
„SYMBOL FORMULARZA"
SADN - wpłata z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu  /OGL, decyzje/,
POZDOCH - jeżeli wpłata dotyczy pozostałych dochodów/należności, np. mandatu, kary pieniężnej, kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy,
VATIMP -  jeżeli wpłata dotyczy deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług,
 
„IDENTYFIKACJA ZOBOWIĄZANIA" 
Jeżeli wpłata dotyczy zgłoszenia celnego, należy wpisać odpowiednio numer zgłoszenia celnego nadany w systemie Celina albo w systemie AIS, przykładowo, dla numeru zgłoszenia celnego:
 • OGL/351020/00/000010/2017, nadanego w systemie CELINA – należy wpisać OG351020000000102017, tj. pominąć literę L oraz wszystkie znaki niebędące cyfrą tak, aby łączna ilość wpisywanych znaków nie przekroczyła 20,
 • 17PL351010I0000707, nadanego w systemie AIS – należy wpisać 17PL351010I0000707

Jeżeli wpłata dotyczy decyzji bądź postanowienia albo mandatu, należy wpisać odpowiednio numer tego dokumentu, przykładowo:

 • dla decyzji o numerze 351000-UAGR.872.1234.2017 – należy wpisać 351000UAGR872123417, tj. pominąć wszystkie znaki niebędące cyfrą lub literą oraz pominąć dwie pierwsze cyfry roku wydania decyzji (tu: 20) tak, aby łączna ilość wpisywanych znaków nie przekroczyła 20
 • dla mandatu o numerze AAA01234567 – należy wpisać AAA01234567
Najczęściej popełniane błędy w podawaniu numeru zgłoszeń celnych:
OGL351020000000102018
OGL/351020/00/000010/2018
351020000000102018
OG 351020 00 000010 2018
OGL- 351020- 00- 000010 -2018
 
Najczęściej popełniane błędy w podawaniu numeru decyzji/postanowienia:
363000-COC-3.4322.41.2018
363000-COC-3.4322.41.18
363000 COC 3 4322 41 2018
 
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.05.2018 Data publikacji: 16.05.2018 18:13 Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 18:13
Autor: Dariusz Paczuski Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
Rejestr zmian