«Powrót

Tryb działania i podstawy prawne

Tryb działania i podstawy prawne

Tryb działania i podstawy prawne

Zakres działania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie określają w szczególności:
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 z późn. zm.);
 • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 11);
 • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MRiF z 2017 r., poz. 41 z późn. zm.),
 • Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Krakowie nadany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.
 
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 z późn. zm.), dyrektor izby administracji skarbowej jest organem administracji rządowej niezespolonej, podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i wykonującym zadania znajdujące się w zakresie właściwości określonej ustawowo. 
 
Zgodnie z ustawą o Krajowej Admionistracji Skarbowej, Dyrektora izby administracji skarbowej powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
 
Dyrektor izby administracji skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego.
 
Do zadań dyrektora izby administracji skarbowej należy:
 • nadzór nad działalnością naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych, z wyłączeniem zastrzeżonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nadzoru nad czynnościami, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej;
 • rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelników urzędów celno-skarbowych, z wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej;
 • rozstrzyganie w pierwszej instancji w sprawach określonych w odrębnych przepisach;
 • wykonywanie czynności audytowych;
 • wykonywanie audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2-6 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej;
 • ustalanie i udzielanie dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców oraz analizowanie prawidłowości ich wykorzystywania w zakresie określonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego, w tym zapobiegającej nieprawidłowemu wypełnianiu obowiązków podatkowych i celnych;
 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących INTRASTAT oraz EXTRASTAT, a także prowadzenie postępowań w zakresie INTRASTAT;
 • realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w izbie administracji skarbowej;
 • prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka;
 • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
Dyrektor izby administracji skarbowej wykonuje swoje zadania przy pomocy izby administracji skarbowej. Dyrektor, jest odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację zadań Izby oraz podległych urzędów skarbowych i urzędu celno-skarbowego, wynikających z obowiązujących przepisów prawa i wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów oraz Regulaminu organizacyjnego izby administracji skarbowej.
 
Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację izby administracji skarbowej określają w szczególności:
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.);
 • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 11);
 • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MRiF z 2017 r., poz. 41 z późn. zm.)
 • Regulamin organizacyjny izby administracji skarbowej.
W sprawach organizacyjno-finansowych obejmujących obsługę finansową i kadrową, zarządzanie majątkiem, remonty i inwestycje, zamówienia publiczne, obsługę informatyczną, audyt wewnętrzny, kontrolę zarządczą, komunikację, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, ochronę osób i mienia bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową, izba administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędem celno-skarbowym tworzy jednostkę organizacyjną.
 
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.07.2018 Data publikacji: 18.07.2018 17:51 Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2018 17:51
Autor: Krystyna Chodacka-Parys, Łukasz Barut Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
Rejestr zmian