Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym Kraków Stare-Miasto

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym Kraków Stare-Miasto

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym Kraków Stare-Miasto

  W Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto interesanci przyjmowani są w godzinach: 
  poniedziałek        7.15 – 18.00
  wtorek – piątek   7.15 – 15.15
  Obsługę kasową Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto prowadzi Łącki Bank Spółdzielczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00
  Korespondencja kierowana do Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto przyjmowana jest za pośrednictwem poczty, telefaksu, poczty elektronicznej lub składana osobiście na Sali Obsługi. Fakt wpływu lub złożenia dokumentu potwierdzany jest pieczęcią z nazwą Urzędu i datownikiem. Wpływające dokumenty są rejestrowane, segregowane rzeczowo i rodzajowo, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych.
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2016 r., poz. 23); oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną a także ustnie do protokołu.
  Skargi i wnioski dotyczące działalności Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto można składać pisemnie na adres: Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto ul. Grodzka 65, 31-001 Kraków.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie, tj.  od poniedziałku do piątku w godz.  9:00 – 15:00, po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie Urzędu pod numerem telefonu 12 293 82 22.
  Skargi i wnioski, zarówno te nadesłane pocztą jak i drogę elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym – kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami § 8.1 cytowanego rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
   
  Składanie petycji
  Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).
  Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących  się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
  Petycja powinna zawierać:
  - oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  - wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego  petycję oraz adresu do korespondencji; miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów - o ile podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów;
  - oznaczenie adresata petycji;
  wskazanie przedmiotu petycji.
  Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.
  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.07.2017 Data publikacji: 27.07.2017 15:10 Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2017 13:49
  Autor: Sylwia Szczęśniak Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik
  Rejestr zmian