Sposoby przyjmowania i załatwiania skarg, petycje

  Sposoby przyjmowania i załatwiania skarg, petycje

  Sposoby przyjmowania i załatwiania skarg, petycje

   

  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie przyjmuje interesantów w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15.
   
  Rozpatrywanie skarg i wniosków
   
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
   
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną a także ustnie do protokołu.
   
  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej względnie Wicedyrektor, przyjmuje interesantów zgłaszających skargi lub wnioski codziennie w godzinach urzędowania a także w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00 ul. Wiślna 7.
   
  Rozpatrywaniem oraz koordynowaniem załatwiania skarg i wniosków dotyczących działalności urzędów skarbowych woj. małopolskiego zajmuje się Wydział Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji ul. Wadowicka 10 pok. 702,725.
   
  Skargi i wnioski dotyczące działalności Izby Administracji Skarbowej w Krakowie można składać pisemnie na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.
   
  Skargi i wnioski, zarówno te nadesłane pocztą jak i drogę elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym – kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami §8.1 cyt. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
   
  Petycje
   
  Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 z późn. zm.).
   
  Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
   
  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
   
  Petycja powinna zawierać:
  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.
  Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.
   
  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 27.02.2017 15:07 Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2017 15:07
  Autor: Bożena Żyła Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin