INFOLINIA CENTRUM ROZLICZEŃ   18 261-31-00
 

(informacje dotyczące rozliczeń należności celnych, podatkowych i innych należności, których pobór należy do właściwości organów Służby Celnej w tym w zakresie rozliczenia należności akcyzowych dotyczących nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.)

 

Pomoc w obsłudze Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej – PUESC lub trudności w pobraniu potwierdzenia zapłaty akcyzy - kontakt pod numerem telefonu 33 483 20 55

Uprzejmie informujemy, że wszelkie pytania dotyczące rozliczenia deklaracji AKC-U oraz możliwości pobrania potwierdzenia zapłaty akcyzy z witryny  www.puesc.gov.pl  najlepiej kierować drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: irpr@kra.mofnet.gov.pl  - podając dane podatnika (imię, nazwisko, pesel lub NIP, VIN pojazdu) oraz datę i kwotę dokonanej wpłaty.
Po załatwieniu Państwa sprawy przez pracowników Centrum Rozliczeń, wysyłana będzie do Państwa informacja zwrotna.        
Opisany powyżej sposób komunikacji przyspieszy załatwienie Państwa sprawy.

«Powrót

Informacje prawne

Informacje prawne

Informacje prawne

Zapłata podatku przez inny podmiot/osobę niż podatnik
 

Zgodnie z art.59 §1 pkt 1 w zw. z art.60 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2015r. poz.613 z późn.zm./ zapłata podatku dokonana przez inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego tego podatnika.

Wyjątek od powyższej zasady został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2016r. poprzez dodanie art.62b Ordynacji podatkowej, który zawiera zamknięty katalog przypadków dopuszczających zapłatę podatku przez inny podmiot niż podatnik.

Zgodnie z §1 w/w artykułu zapłata podatku może nastąpić także przez:

1)            Małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę,

2)            Aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek jest zabezpieczony hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym,

3)            Inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1 000 zł .

W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 3, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości, co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

Nie jest możliwa zapłata podatku przez inny podmiot niezależnie od formy zapłaty podatku (gotówkowa lub bezgotówkowa), poza przypadkami wymienionymi w art.62b §1 Ordynacji podatkowe.,

W obecnym stanie prawnym, w przypadku dokonywania zapłaty w formie bezgotówkowej, nie ma zastosowania instytucja występowania w charakterze posłańca (wyręczyciela).

Środki wpłacone na rachunek organu podatkowego lub opłaty paliwowej Izby Celnej w Krakowie przez osobę trzecią niebędącą przedmiotem żadnego stosunku podatkowoprawnego w przypadkach niewymienionych w art. 62b Ordynacji podatkowej, będą podlegały zwrotowi jako świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 Kodeksu cywilnego.

Powyższe nie dotyczy zapłaty ceł i podatków od importu .


Informacja na temat prowadzenia ewidencji AKCU i ewidencji VAT14

Informujemy, że na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC

zostały opublikowane instrukcje dotyczące prowadzenia ewidencji AKCU oraz ewidencji VAT 14.

https://puesc.gov.pl/web/puesc/zefir2


Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052)

Termin do złożenia deklaracji

Do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty.

 

Pierwszy okres, za który  składa się deklarację

Sierpień 2016 r.

Obowiązek odprowadzania wpłat dziennych na rachunek Izby Celnej w Krakowie

Stosownie do zapisów art. 103 ust. 5a-5d ww. ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obliczenie oraz wpłata podatku od towarów i usług w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem paliw silnikowych będzie dokonywana na rachunek organu podatkowego Izby Celnej w Krakowie w terminie 5-ciu dni od dnia dokonania transakcji nabycia.

Kto składa deklarację?

Podatnik/płatnik dokonujący nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych.

Uwaga: Za dany okres rozliczeniowy może być złożona tylko jedna deklaracja, bez względu na to, czy kontrahent występuje w roli podatnika
lub płatnika, lub równocześnie w roli podatnika i płatnika.

Jak złożyć deklarację?

1. Załóż konto na stronie internetowej puesc.gov.pl(zakładka w prawym górnym rogu strony  -  „utwórz konto").

FILM  INSTRUKTAŻOWY dostępny na stronie puesc.gov.pl  zakładka „Katalog e-usług" –e klient.

Szczegółowa instrukcja w zakresie rejestracji jest dostępna pod adresem https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient;jsessionid=k26nr2wQkdm4-svmk+QmVc2Z.undefined

2. Zaloguj się na stronie puesc.gov.pl

3.Wybierz-_Katalog usług-eFormularze-
eZefir(od 01.2016 r.)- więcej –VAT-14

4. Kliknij „wypełnij formularz"

5. Po wypełnieniu formularza kliknij „wygeneruj formularz" (na dole po prawej stronie).

6. Przejdź do zakładki „Moje dokumenty" – „do wysyłki" na liście dokumentów znajdziesz wygenerowany formularz – kliknij AKCJE „podpisz", kliknij „OK" – wybierz rodzaj podpisu i postępuj wg komunikatów na ekranie.

7. Po zmianie statusu dokumentu na liście do wysyłki na „podpisany" należy wybrać AKCJE „wyślij" i kliknąć „OK"

8. Przejdź do zakładki „Moje dokumenty" - odebrane i sprawdź czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), które potwierdza,
że deklaracja została przesłana prawidłowo.

Jak wczytać  dane do deklaracji?

1.    Wybierz – katalog usług-ZEFIR 2-Przydatne LINKI

2.     Pobierz – plik: ZF2_20160721_ewidencja_VAT-14

Uwaga: aby ułatwić wypełnienie deklaracji mogą Państwo prowadzić na bieżąco ewidencje transakcji w ww. pliku Excel, z którego możliwe jest  wygenerowanie XML do zaimportowania na formularz deklaracji VAT-14.

Kwota wpłaty dziennej, którą należy wypisać do dokumentu standard „przelew  do US" 

Suma „kwot podatku należnego pomniejszona o zryczałtowane wynagrodzenie płatnika w zł" dla wszystkich transakcji z danego dnia.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na deklaracji VAT-14 w części „objaśnienia do" pkt 2 kolumna „k", tj. „w kolumnie k w ostatnim wierszu z tego samego dnia należy wpisać łączną kwotę podatku dla transakcji z tego samego dnia po pomniejszeniu o łączną kwotę zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z kolumny j dla transakcji z tego samego dnia, które przysługuje płatnikowi zgodnie z art. 28 ustawy – Ordynacja podatkowa; jeżeli rozliczenia dokonuje podatnik kwota podatku wykazana w kolumnie k równa się kwocie podatku wykazanej w kolumnie i".

Jak dokonać zapłaty podatku?

 

Wskazanie na standardzie „Przelew do US":

- rachunku bankowego nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 oraz wpisaniu nazwy i adresu organu podatkowego – Izba Celna w Krakowie al. Krasińskiego 11B, 31-111 Kraków,

- identyfikatora nr NIP zobowiązanego do składania deklaracji (podatnika lub płatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 11a ww. ustawy o podatku od towarów i usług),

- typu okresu - „J", tj. daty powstania obowiązku podatkowego/daty transakcji
np. 1 sierpnia 2016 r., jako 16J0108,

- symbolu formularza - „VAT-14".

 


bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 23.02.2017 Data publikacji: 23.02.2017 14:16 Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2017 15:59
Autor: Tomasz Kierski Osoba publikująca: Tomasz Kierski Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
Rejestr zmian