«Powrót

Informacja dotycząca rejestracji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier

Informacja dotycząca rejestracji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier

Informacja dotycząca rejestracji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier

Z dniem 01.04.2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych wprowadzona ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2017r., poz. 88)

W myśl art. 23a ustawy o grach hazardowych-automaty do gier, urządzenia losujące i urządzenia do gier mogą być eksploatowane przez podmioty posiadające koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach oraz przez podmioty wykonujące monopol państwa, po ich zarejestrowaniu przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Szczegółowe warunki rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier określa Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 09 marca 2012 roku ( Dz. U. z 2012r., poz. 312 ze zm.). 

Dokumenty niezbędne do rejestracji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier:

• wniosek o rejestrację automatu ,urządzenia do gier lub urządzenia losującego  GL-1 w dwóch egzemplarzach,

• kopia koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach,  a w przypadku podmiotu wykonującego monopol państwa-kopia zatwierdzonego regulaminu gry,

• oryginał albo  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego, kopię opinii jednostki badającej upoważnionej przez ministra finansów, która zawiera pozytywny wynik badania technicznego automatu lub urządzenia do gier.

• dowód uiszczenia opłaty za rejestrację automatu, urządzenia do gier lub urządzenia losującego

Formularz  wniosku o rejestrację automatu , urządzenia losującego lub urządzenia do gier (druk GL-1) jest zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl zakładka inny podatek → podatek od gier- gry hazardowe → automaty i urządzenia do gier → formularze

Zgodnie z art.  68 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy-Podmiot urządzający gry hazardowe uiszcza opłatę za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier. Opłata za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier wynosi 50% kwoty bazowej-kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego - w 2017 roku kwota bazowa wynosi  4.244,58 zł.      

Opłata za rejestrację w 2017r. jednego automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier  wynosi 2 122,00 zł.

    Właściwym urzędem skarbowym, na którego rachunek dokonuje się wpłaty opłat za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub  urządzenia do gier jest Urząd Skarbowy w Nowym Targu, którego terytorialny zasięg działania w tym zakresie obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nr rachunku bankowego NBP O/O Kraków 25101012700008242231000000.

      Symbole płatności oraz tytuły płatności ogłoszone są w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.04.2017r w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych ( Dz. Urz. MRiF z 2017r. poz. 83 ). W tytule płatności należy wpisać „GRY-opłata" ze wskazaniem nr automatu/urządzenia.

Kompletny wniosek o rejestrację należy złożyć do właściwego Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego–właściwość ustala się według miejsca lokalizacji ośrodka gier albo miejsca eksploatacji urządzenia do gier lub urządzenia losującego.

Dla województwa małopolskiego  właściwym w sprawach rejestracji jest Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno –Skarbowego w Krakowie. 

Wniosek wraz z załącznikami można:

• wysłać pocztą na adres: Delegatura Małopolskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Nowym Sączu,  ul. Piłsudskiego 50, 33-300 Nowy Sącz , lub

• złożyć osobiście na adres jak wyżej.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Drugim Referacie Kontroli Celno- Skarbowej Rynku i Postępowania Celnego w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Nowym Sączu, ul. Piłsudskiego 50, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 415 63 84 lub  18 449-53-63.