«Powrót

Porozumienie o współdziałaniu IAS w Krakowie i i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

Porozumienie o współdziałaniu IAS w Krakowie i i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

Porozumienie o współdziałaniu IAS w Krakowie i i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

Uścisk rąk po podpisaniu porozumienia pomiędzy Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Krakowie i Komendantem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu w sprawie współdziałania Izby Administracji Skarbowej w Krakowie i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Dnia 18 kwietnia br. w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie zawarte zostało porozumienie pomiędzy Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Krakowie i Komendantem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu w sprawie współdziałania Izby Administracji Skarbowej w Krakowie i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Celem porozumienia jest przede wszystkim udzielanie wzajemnej pomocy w zwalczaniu przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, a także przestępstw i wykroczeń związanych w szczególności z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzenia na i wyprowadzenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, substancje i preparaty chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz towary i technologie o znaczeniu strategicznym oraz wspólne organizowanie i przeprowadzanie działań zmierzających do zapobiegania przestępczości, w tym wspólnych działań o charakterze kontrolno-prewencyjnym na terenie województwa małopolskiego. Porozumienie służyć ma także wzajemnemu przekazywaniu informacji mogących posłużyć do zwalczania czynów zabronionych zgodnie z właściwością Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie prewencji i zwalczania przestępstw o charakterze korupcyjnym.

Treść porozumienia osobiście sygnowali Komendant Karpackiego Oddziału SG ppłk SG Stanisław Laciuga i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, Pan Tadeusz Gibas.

W trakcie spotkania dokonano także podsumowania i oceny współpracy KaOSG i IAS w Krakowie w 2017 roku, wyznaczono także priorytetowe obszary współdziałania w roku 2018.